Elizabetta

42 teksty – auto­rem jest Eli­zabet­ta.

* * *

Nie umiem myśleć inaczej jak po­zytyw­nie, bo każdy po­ranek to powód by spróbo­wać jeszcze raz zreali­zować swój cel, zmo­tywo­wać się do działania. Nie wiem kiedy ba­teria mi się wyczer­pie i odejdę nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 1 lipca 2018, 08:01

* * *

Ulu­bione cy­taty na kończący się nieba­wem rok :

Życie to jest coś, co mi­ja gdy Ty jes­teś zajęty snu­ciem planów na Przyszłość

John Lennon

Wyt­rwałość nie wy­kańcza Cię i nie przy­piera do mu­ru. Gwa­ran­tu­je spokój [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 13 listopada 2016, 18:45

* * *

Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu. 

dziennik
zebrał 9 fiszek • 30 marca 2016, 20:50

* * *

tańcz tańcz
póki sił masz w nogach
tańcz tańcz
żeby ludzki byt cię nie dołował
tańcz tańcz
w rytm swo­jej muzyki
tańcz tańcz
aż zagłuszysz swo­je wewnętrzne krzyki
tańcz tańcz
aż słoneczny przyj­dzie dzień
tańcz tańcz
aż pójdą so­bie tros­ki w cień
tańcz tańcz
niech ra­dość się ciebie kur­czo­wo trzyma
tańcz tańcz
a two­je zdro­wie się dłużej utrzyma


Odtwórz  

dziennik
zebrał 10 fiszek • 13 marca 2016, 19:22

* * *

Na roz­gwieżdżonym niebie
tak pięknie i gwarno
a in­tro­wer­tyczny Księżyc
myśla­mi daleko
ma już dość
słucha­nia skarg ludzkich


Odtwórz  

dziennik
zebrał 10 fiszek • 8 marca 2016, 21:54

* * *

w po­god­ny dzień
smut­ki by­wają lżejsze
wszys­tko jest lepszenie nadąsaj się
ubierz się w kolory
o uśmiech proszę

sze­roko buzia
uśmie­chem zdziałasz cuda
nie żałuj innym 

dziennik
zebrał 11 fiszek • 17 lutego 2016, 18:38

Takie tam...

Czy to tak trud­no zro­zumieć, że są ko­biety, które pragną cze­goś więcej niż sie­dze­nie w do­mu, stro­jenie się, wyjścia do kos­me­tyczki i wycho­wywa­nie dzieci. Czy to ta­kie dziw­ne, że są ko­biety mające [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 14 fiszek • 13 lutego 2016, 15:54

* * *

Rodzisz się z płaczem, od­chodzisz zos­ta­wiając in­nych w płaczu. Rodzisz się ku ra­dości blis­kich, umierasz ku ra­dości wro­gom. Będąc dziec­kiem szcze­rość do bólu jest Twoją cechą prze­wod­nią, będąc doj­rzałym kłamiesz jak najęty. Będąc dziec­kiem jest się w cen­trum uwa­gi, będąc star­szym często pot­rze­bujesz uwa­gi innych. 

dziennik
zebrał 12 fiszek • 8 lutego 2016, 21:48

* * *

Ko­bieto! szu­kasz sen­su życia? Po­myśl, że są kra­je w których ko­biety nie mają nic do po­wie­dze­nia. Za od­kry­cie ręki mogą zos­tać zlin­czo­wane lub oka­leczo­ne przez zwy­rod­niałych mężczyzn. Nie mają pra­wa do wy­boru swo­jego szczęścia w sze­rokim te­go słowa znacze­niu. Nie szu­kaj sen­su życia, znajdź je w so­bie i w tym co robisz. 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 6 lutego 2016, 18:50

* * *

Jest tyl­ko jed­na dro­ga do by­cia szczęśli­wym. To ak­ceptac­ja życia ta­kim ja­kie ono jest. Im mniej od życia ocze­kujesz tym więcej zys­ku­jesz. Szczęście to obec­ne, pros­te chwi­le, poz­ba­wione patosu. 

dziennik
zebrał 13 fiszek • 27 stycznia 2016, 20:52
Elizabetta

"Życie... jest szpa­lerem drzew drzemiącym w ponurym po­ran­nym niebie" marka

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Elizabetta

Użytkownicy
D E F
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 listopada 2018, 14:25Elizabetta wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 lipca 2018, 23:18Naja sko­men­to­wał tek­st Nie umiem myśleć inaczej [...]

1 lipca 2018, 09:07Elizabetta wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

1 lipca 2018, 08:08Elizabetta sko­men­to­wał tek­st drugi człowiek jest naj­lep­szą [...]

1 lipca 2018, 08:01Elizabetta do­dał no­wy tek­st Nie umiem myśleć inaczej [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

30 czerwca 2018, 19:48Elizabetta sko­men­to­wał tek­st drugi człowiek jest naj­lep­szą [...]

28 maja 2017, 13:54Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Każdy fa­cet ma coś [...]

27 maja 2017, 21:05Elizabetta wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

27 maja 2017, 20:33Elizabetta sko­men­to­wał tek­st łatwo prze­widzieć przyszłość, gdy [...]